Prebúdzanie DRAKA

o zanikaní a znovuzrodení komunít a všeľudskej klimatickej spolupráci

Prebúdzanie procesu zjednotenia 
s vlastnou pudovou silou

Prebúdzanie DRAKA je prebúdzaním procesu zjednotenia (nie len)
s vlastnou pudovou silou

V úvodnej časti sa pozrieme na našu, ľudskú (niekedy aj neľudskú) spoločnosť a jej „svety“. Zameriavam sa hlavne na neviditeľný svet vzťahový, svet ideológií a vier až k súčasný inFormačným a dezinFormáciám trendom, ktoré nášmyšlienkový, vzťahový a svetoNázorový svet Formujú.

Ďalšie časti zoznamujú so stretom prírodných a spoločenských síl s Finančno-ekonomickými záujmami a silami, ktoré tvoria necitlivý svet komodifikácie – stávania sa tovaru zo všetkého, aj z ľudí a ich vzťahov. Stretneme sa akos vnímaním tak s pohľadom mladých ľudí na ich perspektívy a to, že čoraz menej rozumieme vzťahovému svetu. Čoraz menej cítime akúsi spoľahlivosť „sveta“, jeho zrozumiteľnú štruktúru, civilizované správanie a komuntu. Nazrieme dosúčasnej ideológie a identít v ktorých sa hľadáme a sietí, ktoré tvoríme. Dozvieme sa paradigme nedostatku, iracionalite a jej následkom až k posledným miestam posvätna, ktoré postupne zanikajú.

Ide o stret síl dobra a zla? Zďaleka nie, skôr o sily nevedomosti, vedomosti, uvedomenia. Stret globalizačnej unifikácie a tradícií a ich hodnôt vyTvorených pre preŽitie, dokonale prispôsobených miestnym podmienkam, vyvážených a odrážajúcich skutočné kultúrno–spoločenské situácie.

Stret uvedomovania si týchto faktorov a pocitov z nich a snahy o kontrolovanie a manipuláciiu týchto procesov (prostredníctvom lobingu, reštrikcie, neprehľadnej zákonotvorby, zneužívania patentových práv a manipulácie).

Jednou z najdôležitejších častí, je úvod k chápaniu a prijímaniu skutočností, aj nepohodlných, aby sme sa vedeli otvoriť novým, nájdeným-nádejným riešeniam, na ktoré poukazujem.

Tretia časť nám priblíži množstvo ná(j)dených kultúrno-spoločenských riešení a východísk. Začneme vysvetlením čo to je social sustainability, potom si povieme o miestnych menách a lokálnych obchodných systémoch, zrušení bankokracie a nových ekonomikách. Zmienime ekonomickú demokraciu, pomalú a hlbokú demokraciu. Zdieľanie veci, ideí, času a prepojení, potravinové komunity, podielnictva, kooperatívy, mestské záhrady a zdieľanie pozemkov, permakultúru, Iniciatívy premeny, hnutie transition a relokalizáciu. Pozrieme sa aj na možnosti osobnej premeny, zodpovednosť, zníženie spotreby a dobrovoľnú skromnosť, vzdelávacie systémy a pedagogiku a vedomú ochranu životného prostredia.

V štvrtej časti nazvanej Kultúrno-spoločenské riešenia sa budeme zaoberať vedomou tvorbou autentických vzťahov a spoločenstiev, hľadaním sebestačnosti a trvalej udržateľnosti v sebestačných komunitách a ekodedinách.

Skúsime sa rozhodnúť či tvoriť novú komunitu alebo sa pridať k rozbehnutej? Nahliadneme na podobnosť procesov tvorby firiem a tvorby spoločenstiev, popíšeme si prirodzené stupne vývoja skupiny, čo to teda spoločenstvo, komunita alebo kmeň je.

Priblížime si porozumenie skupinovým dejom
a zákonitostiam skupinového myslenia.

Predstavíme si lokálne riešenia a kroky k premene (Transition), ktoré rozvinieme v piatej časti o Premene vzťahov, autenticite a trvalej udržateľnosti. Na záver si pripomenieme, aké je to, milovať svoju vlastnú hudbu a aká je autorova vízia budúcnosti pre všetkých.

Obsah knihy Prebúdzanie DRAKA

Vybraný obsah pôvodného vydania

 • Bojíme sa svojej vlastnej sily 4  
 • I. časť – Ľudská spoločnosť a jej svety 13
  • Spoločný vzťahový – spoločenský svet 15
  • Viera v neobmedzený rast (ne)obmedzených možností 18
  • Kliatba DemoKracie 24  
 • II. časť – Stret najväčších síl 26
  • Čoraz menej rozumieme vzťahovému svetu 34
  • PatriArchálna HierArchia a úhyn súCitu 40
  • IdEntita a Vlna, ktorá nás zmetie 47
  • Sociálny kapitál sociálnych sietí 51
  • Erózia vzťahov 61
  • ZnovuObnovenie poSvätna spoločného 68  
 • III. časť – Východiská – ná( j)dejné riešenia 72
 • Čo je social sustainAbility? 78
  • Miestne meny – obchodné systémy a ich stabilný základ 82
  • Zrušenie BankoKracie a iné „Bankovníctvo“ 90
  • Nové ekonomiky 94
  • Ekonomická demoKracia 98
  • Zdieľanie veci, ideí, času a prepojení 102
  • Potravinové komunity, podielnictva, kooperatívy 105
  • Mestské záhrady a zdieľanie pozemkov & Permakultúra 107
  • Úmyselná Premena (Transition) & reLokalizácia 115
  • Osobná Premena, zodpovednosť, zníženie spotreby 120
  • Vzdelávacie systémy a pedagogika 124
  • Vedomá ochrana životného prostredia 128  
 • IV. časť – Kultúrno-spoločenské riešenia 133
  • Vedomá tvorba autentických vzťahov a spoločenstiev 134
  • Hľadanie sebestačnosti a TU v sebestačných spoločenstvách 139
  • Tvoriť novú komunitu alebo sa pridať k rozbehnutej? 150
  • Podmienky udržateľnosti komunity 152
  • Podobnosť procesov tvorby fi riem a tvorby spoločenstiev 154
  • Prirodzené stupne vývoja skupiny 159
  • Čo to teda spoločenstvo, komunita je? 165
  • Porozumenie Skupinovým dejom a zákonitostiam 166
  • Porozumenie skupinovému mysleniu 168
  • Lokálne riešenia – kroky k Premene 170  
 • V. časť – Premena vzťahov – Premena k autenticite a TU 172
  • Milovať svoju vlastnú hudbu 176
  • Vízia budúcnosti pre všetkých 179
  • Záver príBehu 182  
 • VI. Použitá literatúra a skratky 184

Prebúdzanie DRΛKΛ

O znovuTvorbe komunít a miestnych vzťahov
ako nástroja na tvorbu zdravých, trvalo-udržateľných vzťahov a o spôsoboch obnovenia sebestačnosti a rovnováhy ekonomického, prírodného a sociálneho prostredia

vydal ako svoju druhú publikáciu vlastným nákladom
autor robo jankovich

Návrh obálky a obrázky autor

Grafické spracovanie Honza Nejedlý, bobes.cz

Tlač a výroba DALI-BB, s.r.o.

Miesto vydania Zaježová, 2014

Technické vybavenie – casovabanka.sk a Filip Zajac

Publikácia neprešla štandardnou jazykovou a redakčnou úpravou

ISBN 978-80-971845-4-4Č

Článok Budovanie komunít, teda trvalej udržateľnosti v sebestačných spoločenstvách je súčasťou textu knihy Prebúdzanie DRAKA. Nachádza sa na stránke CBlab (community building lab), ktorá je venovaná porozumeniu fenoménu komunít a budovania autentických spoločenstiev (community building by S. Peck) a úmyselne zakladaných komunít a ekodedín (intentional communities&ecovillages).