Awakening of DRΛGON

Welcome to site of “Awakening of DRΛGON” book

disappearing and recreation community (and local relations) and Global Climatic Networking

ISBN 978-80-971845-4-4

PROFILE of Author: robo jankovich, Zaježová Tŕstie, Central Slovakia, Central Europe, Mother Earth, Solar System, Milky Way Galaxy

My desire for sharing the view of the world has led the idea to visit existing small communities. After a visit of Zaježová, we decided to try it by ourselves. Life on the mountain settlement and the need to deal with the challenges of everyday coexistence with other people brought me to the deeper study of community  processes and its rules. After this experience, I realised that it is also a huge challenge for the whole society. I accepted it and learn to be concious on this way, also through the art of listening to various aspects of the community processes. I deal with social processes in terms of community, sustainability, ecology and transition.

Among other jobs, I worked as a consultant and manager in counseling, and as a project manager in non-profit organizations. Since 2000 I am the chairman of NGO “Priestor” (Space). From 2004 I learn to facilitate community building workshops by Scott Peck. I manage and publish my sites – Planet of Circles.earth, planeta.earth, www.vsieti.sk and jankovich.blog.sme.sk. (from smallcommunities.eu)

SUBHEADING: disappearing and recreation community and local relations

KEY WORDS: community, social sustainability, transition, intentional community, degrowth, Buen Vivir, nature rights, planet Earth rights, climatic justice, climatic networking, Global Climatic Network

The book is in Slovak language but translation some parts on Czech, Polish and English language is in progress.

FB group: Prebúdzanie DRAKA

Prebúdzanie procesu zjednotenia
s vlastnou pudovou silou

Prebúdzanie DRAKA je prebúdzaním procesu zjednotenia (nie len)
s vlastnou pudovou silou

V úvodnej časti sa pozrieme na našu, ľudskú (niekedy aj neľudskú) spoločnosť a jej „svety“. Zameriavam sa hlavne na neviditeľný svet vzťahový, svet ideológií a vier až k súčasný inFormačným a dezinFormáciám trendom, ktoré nášmyšlienkový, vzťahový a svetoNázorový svet Formujú.

Ďalšie časti zoznamujú so stretom prírodných a spoločenských síl s Finančno-ekonomickými záujmami a silami, ktoré tvoria necitlivý svet komodifikácie – stávania sa tovaru zo všetkého, aj z ľudí a ich vzťahov. Stretneme sa akos vnímaním tak s pohľadom mladých ľudí na ich perspektívy a to, že čoraz menej rozumieme vzťahovému svetu. Čoraz menej cítime akúsi spoľahlivosť „sveta“, jeho zrozumiteľnú štruktúru, civilizované správanie a komuntu. Nazrieme dosúčasnej ideológie a identít v ktorých sa hľadáme a sietí, ktoré tvoríme. Dozvieme sa paradigme nedostatku, iracionalite a jej následkom až k posledným miestam posvätna, ktoré postupne zanikajú.

Ide o stret síl dobra a zla? Zďaleka nie, skôr o sily nevedomosti, vedomosti, uvedomenia. Stret globalizačnej unifikácie a tradícií a ich hodnôt vyTvorených pre preŽitie, dokonale prispôsobených miestnym podmienkam, vyvážených a odrážajúcich skutočné kultúrno–spoločenské situácie.

Stret uvedomovania si týchto faktorov a pocitov z nich a snahy o kontrolovanie a manipuláciiu týchto procesov (prostredníctvom lobingu, reštrikcie, neprehľadnej zákonotvorby, zneužívania patentových práv a manipulácie).

Jednou z najdôležitejších častí, je úvod k chápaniu a prijímaniu skutočností, aj nepohodlných, aby sme sa vedeli otvoriť novým, nájdeným-nádejným riešeniam, na ktoré poukazujem.

Tretia časť nám priblíži množstvo ná(j)dených kultúrno-spoločenských riešení a východísk. Začneme vysvetlením čo to je social sustainability, potom si povieme o miestnych menách a lokálnych obchodných systémoch, zrušení bankokracie a nových ekonomikách. Zmienime ekonomickú demokraciu, pomalú a hlbokú demokraciu. Zdieľanie veci, ideí, času a prepojení, potravinové komunity, podielnictva, kooperatívy, mestské záhrady a zdieľanie pozemkov, permakultúru, Iniciatívy premeny, hnutie transition a relokalizáciu. Pozrieme sa aj na možnosti osobnej premeny, zodpovednosť, zníženie spotreby a dobrovoľnú skromnosť, vzdelávacie systémy a pedagogiku a vedomú ochranu životného prostredia.

V štvrtej časti nazvanej Kultúrno-spoločenské riešenia sa budeme zaoberať vedomou tvorbou autentických vzťahov a spoločenstiev, hľadaním sebestačnosti a trvalej udržateľnosti v sebestačných komunitách a ekodedinách.

Skúsime sa rozhodnúť či tvoriť novú komunitu alebo sa pridať k rozbehnutej? Nahliadneme na podobnosť procesov tvorby firiem a tvorby spoločenstiev, popíšeme si prirodzené stupne vývoja skupiny, čo to teda spoločenstvo, komunita alebo kmeň je.

Priblížime si porozumenie skupinovým dejom
a zákonitostiam skupinového myslenia.

Predstavíme si lokálne riešenia a kroky k premene (Transition), ktoré rozvinieme v piatej časti o Premene vzťahov, autenticite a trvalej udržateľnosti. Na záver si pripomenieme, aké je to, milovať svoju vlastnú hudbu a aká je autorova vízia budúcnosti pre všetkých.

Obsah knihy Prebúdzanie DRAKA

 • Bojíme sa svojej vlastnej sily 4  
 • I. časť – Ľudská spoločnosť a jej svety 13
  • Spoločný vzťahový – spoločenský svet 15
  • Viera v neobmedzený rast (ne)obmedzených možností 18
  • Kliatba DemoKracie 24  
 • II. časťStret najväčších síl 26
  • Čoraz menej rozumieme vzťahovému svetu 34
  • PatriArchálna HierArchia a úhyn súCitu 40
  • IdEntita a Vlna, ktorá nás zmetie 47
  • Sociálny kapitál sociálnych sietí 51
  • Erózia vzťahov 61
  • ZnovuObnovenie poSvätna spoločného 68  
 • III. časť – Východiská – ná( j)dejné riešenia 72
 • Čo je social sustainAbility? 78
  • Miestne meny – obchodné systémy a ich stabilný základ 82
  • Zrušenie BankoKracie a iné „Bankovníctvo“ 90
  • Nové ekonomiky 94
  • Ekonomická demoKracia 98
  • Zdieľanie veci, ideí, času a prepojení 102
  • Potravinové komunity, podielnictva, kooperatívy 105
  • Mestské záhrady a zdieľanie pozemkov & Permakultúra 107
  • Úmyselná Premena (Transition) & reLokalizácia 115
  • Osobná Premena, zodpovednosť, zníženie spotreby 120
  • Vzdelávacie systémy a pedagogika 124
  • Vedomá ochrana životného prostredia 128  
 • IV. časť – Kultúrno-spoločenské riešenia 133
  • Vedomá tvorba autentických vzťahov a spoločenstiev 134
  • Hľadanie sebestačnosti a TU v sebestačných spoločenstvách 139
  • Tvoriť novú komunitu alebo sa pridať k rozbehnutej? 150
  • Podmienky udržateľnosti komunity 152
  • Podobnosť procesov tvorby fi riem a tvorby spoločenstiev 154
  • Prirodzené stupne vývoja skupiny 159
  • Čo to teda spoločenstvo, komunita je? 165
  • Porozumenie Skupinovým dejom a zákonitostiam 166
  • Porozumenie skupinovému mysleniu 168
  • Lokálne riešenia – kroky k Premene 170  
 • V. časť Premena vzťahov – Premena k autenticite a TU 172
  • Milovať svoju vlastnú hudbu 176
  • Vízia budúcnosti pre všetkých 179
  • Záver príBehu 182  
 • VI. Použitá literatúra a skratky 184

O

Prebúdzanie DRΛKΛ

About rebuilding communities and local relationships
as a tool for creating healthy, sustainable relationships and ways of restoring self-sufficiency and balance of economic, natural and social environments

as his second publication by his own expense
by robo jankovich

Design envelopes and images by author

Grafic work Honza Nejedlý, bobes.cz
Printing DALI-BB, s.r.o.
Place of publication Zaježová, 2014
Technical support – casovabanka.sk a Filip Zajac

The publication has not undergone standard language and editorial editing

ISBN 978-80-971845-4-4

Podujatia

Zadná strana obálky

„Trhové vzťahy postupne penetrujú všetky medziľudské vzťahy a v priebehu jednej či dvoch generácií spôsobia úplný spoločenský rozklad.”
Jacques Genereux   Naša spoločnosť stojí pred obrovskou úlohou prepojiť zomierajúce miestne spoločensko-hospodárske (ekonomické) vzťahy s informačnými riešeniami a nie čakať, kým pretrvávajúce väzby odvrhnuté vyčerpaním alebo privatizáciou zhynú.Rovnako je dôležité zachovať a zvelaďovať aj hodnoty príRodných a kultúrno-spoločenských väzieb a kapitálu.   Predstavujem vám môj pohľad, ako sa s tým môžeme spoločne vysporiadať a príbeh, ako som z Bratislavy prišiel až za Ježovú, kde som objavil holografickú zmenšeninu vzťahov západnej spoločnosti, voči ktorej som hľadal prírodné i spoločensky ohľaduplnejšie, perspektívnejšie alternatívy.  

Použitá Literatúra

  Pridané používateľom admin dňa Št, 11/27/2014 – 20:57

 • M. Scott Peck, V jiném rytmu, Portál, Praha 2012
 • Zygmund Bauman, Komunita – hľadanie bezpečia vo svete bez istôt, Vydavateľstvo, SSS 2006
 • Júlia Halamová, Analýza psychologických atribútov komunity v procese jej budovania (Dizertačná práca, Katedra psychológie, FF UK v Bratislave), 2001
 • Diana Leafe Christian, Creating Life Together, New Society Publishers 2007
 • Helena Klímová, Jak člověk tvoří a maří svět, Konfrontace, Hradec Králové 1997
 • Bill Metcalf, Shared Visions, Shared Lives: Communal Living around the Globe, Findhorn Press The Park: Findhorn 1996. (příběhy lidí ze života v komunitě; některé kapitoly ekovesnicky.cz)
 • M. Scott Peck, Svět který čeká na zrození, Argo, Praha 2003
 • Carl R. Rogers, Způsob bytí, Portál, Praha 1998
 • Jean Vanier, Komunita, miesto odpúšťania a sviatkov, Serafín 1998
 • Jean Vanier, Rodí se nová naděje: Čím je a má být komunita, Zvon 1997
 • Bernardus C. J. Lievegoed, Sociální struktury na příkladu léčebně pedagogického zařízení, 1970
 • John W. Gardner, Budování komunity, Nadace VIA 1999
 • Justyna Laskowska-Otwinowska, Social activity of new settlers in Polish rural areas (Peasant systems of values as an inspiration for Polish alternative Communities), 2012
 • Hana Librová, Pestří a Zelení, Hnutí DUHA 1994
 • Hana Librová, Váhaví a vlažní, Hnutí DUHA 2004
 • Anthony de Mello, Bdelosť, Eugenika 2008
 • Irvin D. Yallom, Teorie a praxe skupinové psychoterapie, Portál 2007
 • Vladimír Hambálek, Ivan Valkovič, Poklady k semináru o skupinovej dynamike, 2012
 • Living in harmony: Inspiring stories from ecovillages, Leidykla 2013
 • Michael Wurfel, Eurotopia – Living in Community, Sieben Linden 2014
 • John Bradshaw, Healing the Shame that Binds You, Health Communications, Inc. 1988
 • Erich Fromm, Umení naslouchat, Aurora 2001
 • Richard Rohr, Slobodný od slobody (The Art of Letting Go …), Zrno 1997
 • Christina Grof, Žízeň po celistvosti: připoutání, závislost a duchovní cesta, Chvojkovo nakladatelství 1998
 • Robert A. Johnson, Věčný příběh romantické lásky, Portál 2003
 • Alvin Toffler, Heidi Tofflerová, Utváranie novej civilizácie: Politika tretej vlny, Open Windows 1996
 • Konrad Lorenz, Osm smrtelných hříchů civilizace, Leda 2014
 • Jared Diamond, Kolaps: Proč společnosti přežívají či zanikají, Academia 2008
 • Naďa Johanisová, Ekonomičtí disidenti, Stehlík 2014
 • David Schweickart, Po kapitalizme Ekonomická demokracia, Vydavateľstvo SSS 2011
 • Elinor Ostrom, Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems, 2010
 • David Sulík, Zodpovedná spoločnosť, V. Stanko, Bratislava 2010
 • S. Mullainathan, E. Shafir, Scarcity: Why Having Too Little Means So Much, Times Books 2013
 • Pierre Bourdieu, La domination masculine, Paris, Seuil 1998
 • Elisabeth K. Ross, Living with Death and Dying, 1969 (Wikipedia)
 • P. A. Levine, A. Fredericová, Prebúdzanie tigra – liečenie traumy, Pro Familia 2002
 • Jan Jílek, psychologie.cz/kurs-negativniho-mysleni a ďalšie články
 • Gabrielle Roth, Mapy k extázi – Léčivá cesta pro nespoutaného ducha, DharmaGaia 2010
 • A.S. Neill, Summerhill, Příběh první demokratické školy na světě, PeopleComm 2013
 • Philip G. Zimbardo, Moc a zlo: sociálně psychologický pohled na svět, Moraviapress 2005
 • Gustave Le Bon, Psychologie davu, 1994 (Psychologie des Foules, 1895)
 • Peter M. Senge, Pátá disciplína: Teorie a praxe učící se organizace, Management Press 2007
 • Stephen Covey, 7 návyků vůdčích osobností, Pragma 1989
 • Peter Szabó, Daniel Meier, Koučovanie – krátko, jednoducho, účinne, Co/Man, Banská Bytrica
 • Marilyn Atkinson, Rae T. Chois, Koučing … (Inner Dynamics of Coaching), Portál 2009
 • Aleš Bednařík, Riešenie konfliktov, Centrum prevencie a riešenia konfliktov 2003