Symbiotický svet

PodHUBie je tvorivou súčasťou symbiotického súžitia živých bytostí na planéte Zemi.

V situácii, že lokálne sily, aliancie, zväzky a súžitia nestačia na udržanie zdravia planéty, potrebujeme budovať aj ultralokálne a nadlokálne prepojenia a spolupráce. Potrebujeme vytvárať planetárnu symbiózu vzájomných prepojení. Podpore týchto prepojení a podporujúcich centier – HUBov, slúži PodHUBie„Mycelium“ interconnecting of all lived beings.

PodHUBie je zapojené v mnohých hnutiach o tvorenie perspektívnych a životaschopných alternatív prírodnej a ľudskej koexistencie. https://podHUBie.vsieti.sk

Jedným z najsilnejších poslaní je tvorba a uvedomenie symbiotických prepojení a nimi podporovaných vzťahov. Nájdete ich pod #symbiocene, #sumbio, #supportiveculture

Navštívime Planet Local Summit (v Bristole, UK)
Stretnutie hnutia Local futures – Economics of happiness, ktoré šíri potrebnosť lokalizácie.


– Symbiocén (Symbiocene) je názov hnutia za ukončenie plytvavého a exploatačného správania, charakteritického pre antropocén a zmenu smerom k vzájomnej podpore a symbióze ľudských a prírodných spoločenstiev. (symBIO – podporné súžitie)


Fediverse – universe of Open Souce movement a Activity.pub development and aplications napr. https://fediverse.party/


Transition movement initiatives https://transitionnetwork.org/
(document „In Transition 2.0)—

Open collective – O.C.SK https://ocsk.tvorivo.sk

Community Building & supportiveculture https://PlanetA.earth

Degrowth & Hnutie dobrovoľnej skromnosti – socialy.ritch&voluntary.simple.living

Podporujúca a regeneratívna firemná kultúra – Slušná firma – Regenea – Regenerativno

Firmy ako živé systémy– Zdieľaná zodpovednosť; Autentické vzťahy; Služba celku.

Myšlienky o Regeneratívne, Martin Durina podHUBie.vsieti.sk@martinjasen

Wisdom of Trauma – Gabor Mate teaching & books peoplecomm.cz


Môj prvý internetový projekt www lets.slovensko (lets.sk) bol venovaný LETSystémom, časovým bankám, doplnkovým menám a projektom podporujúcim sociálnu, teda kultúrno-spoločenskú udržateľnosť. #socialsustainability
Vnímal som v nich nástroj a cestu, ako tvoriť symbiotickú budúcnosť.

S Robom Zelníkom sme potom založili
subjektívny spravodaj Chamelón a
doménu domudra.sk

Na rok 1999 sme vydali prvý Prírodný mesačný kalendár a všetky naše aktivity nasmerovali do našej novej web 2.0 služby vsieti.sk, ktorá v súčasnosti prechádza transformáciou do kultúrno-spoločenského média podHUBie.

Prostredníctvom podHUBia sa postupne sprístupnia všetky služby v prostredí fediverza – federovaného vesmíru v sieti, v ktorom bude vďaka pripojenia WordPressu aj najnovšia stránka planetA.earth, prinášajúca informácie o Communuty building a mojich knihách apod.


Prvou obnovujúcou sa službou v podHUBí, sú knihy.vsieti.sk a linkovník, ktorý bol najpôvodnejším projektom služby vsieti.

PodHUBie dnes slúži najmä na sprostredkovanie infomácii o vzťahu HUBov a ľudí k planéte, prírode, hubám a všetkým živým organizmom a ich vzájomnej prepojenosti. Ponúka a ukazuje nám aj cestu z pomýlenosti Antropocénu do podpornosti Symbiocénu.
#supportiveculture

Pomáha nám porozumieť prastarej prepojenosti a múdrosti rastlín a podhubí votkanej do vzťahu k prírodnému aj ľudskému prostrediu v konceptoch Suma Quamaña, Buen conVivir, podporujúceho súžitia, συμβίωσις symbiózy, Komunálneho luxusu a spoločného Well Being.

Pripája sa k Transition iniciatívam a ich pohľadu, že ako jednotlivci nemusíme stihnúť potrebné zmeny, aby sme mohli Antropocén prežiť. Ak budeme čakať na to, že za nás nám to zabezpečia korporácie, inštitúcie a vlády, nedočkáme sa nikdy. Ak ale budeme postupovať ako skupiny a komunity, máme šancu, že sa nám to podarí včas.


Pozývame vás vzdať sa bezohľadnosti Antropocénu a tvoriť federovaný, podporujúci svet Symbiocénu, na ktorom nám záleží!

https://podhubie.vsieti.sk/@robo
Creative Commons
Sharing is Caring